10th தமிழ் துணைவன்
done FREE Work Book Included. import_contacts Preview eGuide

10th தமிழ் துணைவன்

About This Book

இப்புத்தகத்தில்,

  • done  பாடநூல் வினாக்களுக்கான விடைகள்.
  • done  மொழித்திறன் பயிற்சிகளுக்கான விடைகள்.
  • done  அதிக கூடுதல் மதிப்பெண், குறுவினா, சிறுவினா மற்றும் நெடு வினாக்கள்.
  • done  காலாண்டு, அரையாண்டு, முழு ஆண்டடு தேர்வு வினாக்களுக்கான விடைகள் ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.